PKO Lakipalvelu
Usein kysyttyä

Kuka voi laatia perukirjan?

Vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on kuolinpesän osakkailla. Laki ei vaadi käyttämään perunkirjoituksessa lakimiehen apua. Ammattilaisen avulla voidaan kuitenkin varmistua siitä, että asiakirja on laadittu oikeassa muodossa.

Mitä määräaikoja perunkirjoitukseen liittyy Verohallinnon näkökulmasta?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, ellei Verohallinto ole myöntänyt lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Perukirja on toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta, ellei Verohallinto ole myöntänyt perukirjan toimittamiselle lisäaikaa.

Miksi perunkirjoituksessa tarvitaan sukuselvitys?

Viranomaistodistukset osoittavat perittävän lainmukaiset perilliset, jotka ovat oikeutettuja määräämään kuolinpesän asioista.

Onko varattomista ja alaikäisten kuolinpesistä laadittava perukirjat?

Perunkirjoitusvelvollisuus ei riipu kuolinpesän varojen määrästä eikä vainajan iästä, joten perunkirjoitus on toimitettava sekä varattoman että alaikäisen menehtyneen jälkeen.

Jos pesä jätetään jakamatta perunkirjoituksen jälkeen, onko perintöveroa maksettava?

Perintövero määrätään riippumatta siitä, onko perinnönjakoa tehty.

Saako leski puolet vainajan omaisuudesta?

Mikäli testamenttia ei ole ja avioliitossa kuolleelta henkilöltä jää rintaperillisiä, saavat perinnön rintaperilliset. Leski ei siis tässä tapauksessa peri vainajaa. Leski voi saada vainajan varoista tasinkoa avio-oikeuden nojalla, jos vainajalta jäänyt avio-oikeuden alainen omaisuus on suurempi kuin leskellä oleva avio-oikeuden alainen omaisuus.

Jos testamenttia ei ole eikä avioliitossa kuolleella henkilöllä ole elossa olevia jälkeläisiä, leski perii vainajan koko omaisuuden. Pesä jaetaan vasta lesken kuoleman jälkeen lesken perillisten sekä ensin kuolleen puolison niin sanottujen toissijaisten perillisten kesken.

Pitääkö testamentti rekisteröidä?

Suomessa testamentteja ei rekisteröidä julkiseen rekisteriin. Testamentti tulee päteväksi, kun se on laadittu lain muotovaatimusten mukaisesti. Asiakirjaa voi muuttaa elinaikanaan tuhoamalla aikaisemman testamenttinsa ja laatimalla uuden testamentin.

Pitääkö edunvalvontavaltakirja rekisteröidä?

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun holhousviranomainen on sen vahvistanut. Vahvistamisen edellytyksenä on, että valtakirjan allekirjoittanut henkilö (valtuuttaja) on heikentyneen terveydentilansa vuoksi tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Onko ositus pakko tehdä?

Lain mukaan aviopuolisoiden välillä on tehtävä ensin omaisuuden ositus, tai avio-oikeuden puuttuessa erottelu. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjako.

Onko ositukselle ja perinnönjaolle määräaikaa?

Laissa ei ole asetettu mitään määräaikaa, jonka sisällä perintö pitäisi jakaa. Kun perunkirjoitus on tehty, ositus suoritettu ja kuolinpesän mahdolliset velat maksettu, perinnön voi jakaa.